Informace o nás


Jsme jedna úplně normální rodina s né tak úplně normálními psi. Každý kdo zná plemeno jezevčíka mi dá jistě zapravdu:-)

Asi to přijde hodně lidem jako "klišé", ale můj sen vlastnit jezevčíka se datuje do dob, kdy jsem poprvé viděla film "Pod jezevčí skálou". Jako pravé městské dítě jsem byla okouzlená představou vlastnit psa, kterému jeho předkové dali do vínka taky něco jiného, než jen "producírovaní se" po výstavních molech. Navíc nyní v době, kdy jsem již "dospělá" a začínám se spíše stranit přelidněným místům a "utíkám" čím dál častěji mimo civilizaci, je činnost loveckých plemen spojená s přírodou a koloběhem života v ní v mých očích nepřekonatelný bonusem. Jezevčík je mi  z těchto plemen nejbližší nejenom díky již zmiňovanénu "dětskému snu", ale také jeho typickou povahou "být sám sebou", pro kterou ho právě hodně lidí až pomlouvá jako nezvladatelné plemeno... tito lidé neví o čem mluví! Jak říká můj manžel: "Jezevčík není pes, jezevčík je prostě jezevčík" ;-)

Můj sen se stal skutečností! Jak se můj život postupně mění a žije s těmito nepopsatelnými psi bude možné sledovat na těchto stránkách. Informace k našim dvoum holkám najdete v jednotlivých záložkách, včetně jejich původu.

EN

We are very normal family with not quite normal dogs. Anyone who knows the breed dachshund can certainly agree, :-)

Maybe it will come a lot of people as a "cliché", but my dream to own a dachshund dates back to the days when I first saw the movie "Under the rock badger." Like a true city kid, I was captivated by the idea of ​​owning a dog, which his ancestors put into endowed something different than just "swagger" after the exhibition piers. Additionally, in a time when I have "grown up" and begin rather shun crowded places and "running away" increasingly away from civilization, the activity of hunting breeds associated with nature and the cycle of life in it, in my eyes unbeatable bonus. Dachshund is my closest of these breeds not only thanks to the mentioned "child's dream," but also his typical character "be yourself", for which he had just been to a lot of people slandering as intractable breed ... these people know what they're talking about! As my husband says, "it is not a Dachshund dog, dachshund dachshund is simply" ;-)

My dream came true! How my life has gradually changed and lives with these unspeakable dogs can be followed on these pages. Information on the Two of our girls can be found in each of the tabs, including their origin.

 

DE

Wir haben eine ganz normale Familie mit nicht ganz normalen Hunden. Jeder, der die Rasse Dackel weiß, dass ich sicherlich zustimmen, :-)

Vielleicht wird es eine Menge Leute als "Klischee" kommen, aber mein Traum einen Dackel zu besitzen zu den Tagen zurück, als ich zum ersten Mal sah den Film "Unter dem Rock-Dachs." Wie ein echter Stadtkind, war ich von der Idee der Besitz eines Hundes gefangen, die seine Vorfahren in begabt etwas anders setzen als nur hinter den Messe Pfeilern "vorführen". Zusätzlich kann in einer Zeit, als ich "erwachsen" und beginnen, eher meiden überfüllten Plätzen und "Weglaufen" zunehmend weg von der Zivilisation, die Aktivität von Jagdhunderassen, die mit der Natur und dem Kreislauf des Lebens in ihm, in meinen Augen unschlagbar Bonus. Dackel ist mein engster dieser Rassen nicht nur dank der sagte "Kindertraum", sondern auch seinen typischen Charakter "sein, sich selbst", für die er auf eine Menge Leute gerade gewesen war verleumdet als unlösbare Rasse ... diese Leute wissen, was sie reden! Da mein Mann sagt: "Es ist nicht ein Hund Dackel, Dackel Dackel ist einfach" ;-)

Mein Traum ist wahr geworden! Wie mein Leben allmählich verändert hat und lebt mit diesen unsäglichen Hunde können auf diesen Seiten folgen. Informationen über die Zwei unserer Mädchen können in den einzelnen Registerkarten gefunden werden, einschließlich ihrer Herkunft.