Vrh "A"/Litter "A"/Wurf "A"

VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA JSOU V NOVÝCH DOMOVECH

ALL OURS PUPPIES ARE IN NEW HOMES.   

ALLE WELPEN SIND IN NEUEN HÄUSERN.

Alcohtar - CZ; Attanóno - CZ; Aranel - DE

 

Všechna štěňátka z vrhu A již odešli do svých nových domovů:-)

Alcohtar, alias Eduard - již od vánoc bydlí se svou paničkou v překrásném místě, které mu všichni doma závidíme. Vzhledem k velmi sympatické a přátelské rodině, která si jej odvezla věříme, že ve vesničce Francova Lhota, ležící na rozmezí Javorníků, Beskyd přímo u hranice se Slovenskem, bude žít spokojený život zpestřený pracovními příležitostmi s členy rodiny své paničky. Nejlepšího kamaráda si našel v kocourovi a dělají paničce doma "radost ze života":-) My sami určitě velice rádi využijeme pozvání, dojet se na něj kdykoliv podívat:-)

Attanóno, alias Baks nakonec i tento nejstatnější pejsek s krásnou mohutnou kostrou se dočkal nového domova. Odvezla si jej neménně sympatická rodina bydlící kousek od nás ve městě Boskovice, která na podzim přišla o dlouholetého kamaráda jezevčíka a rozhodla se jeho místo nahradit novou "špagetkou", protože jak vždy říkávám psí láska se nedá ničím jiným, než zase psí láskou nahradit! Jsem určitě ráda, že budu mít jedno ze svých prvních štěňátek takto nablízku a budu doufám moci sledovat, co z tohoto krásného kluka vyroste.

Aranel, alias Nelli - naše jediná holčička tak jak bylo domluvené již před narozením, odjela až do Německa. Jsem si zcela jista, že u naší přítelkyně dlouholeté chovatelky jezevčíků dlouhosrstých Gudrun Greb se bude mít jako v bavlnce, což potvrzují i první zprávy o "pelíšku" Nellinky, kterým není nic jiného než vlastní postel Gudrun! Možná se sice Nelli za pár týdnu přestěhuje ještě do jiného domova, ale vím, že bude v dobrých rukou a budeme doufat, že zasáhne také do chovu v zemi původu plemene jezevčík!

bekannie.rajce.idnes.cz/2016_12_23_-_2017_odjezd_do_novych_domovu/

All our puppies already went to theirs new homes:-)

Alcohtar, alias Eddie - since Christmas lives with his mistress in the beautiful place that it all from our family envious. Due to very friendly and likeable family that took him we believe that the village Francova Lhota, lying between Javorníky, Beskydy directly on the border with Slovakia, will live a happy life spiced up jobs with family members his mistress. Best friend found a cat in the home and make the mistress "joie de vivre" :-) We ourselves must be very happy to use the invitation reached him a look anytime :-)

Attanóno, alias Ir - finally even the sturdiest of this beautiful dog with powerful bone lived to see his new home. She took it the least likeable family who lived near us in Boskovice, which in the autumn lost long-time friend dachshund and decided his position replaced by a new "Špagetka" because, as I usually say a dog's love can not be anything other than turn the dog lovingly replace! I am certainly glad that I have one of her first litter so close, and I hope I will be able to see what this beautiful boy grows up.

Aranel, alias Nelli - our only girl as it was arranged before birth, she went to Germany. I am quite sure that with our friend long longhaired dachshund breeder Gudrun Greb will be pampered, which is confirmed by the first reports of "lair" Nellie, who is none other than your own bed Gudrun! Maybe Although Nelli couple of weeks even move into another home, but I know it will be in good hands and we're hoping to hit well to breed in the country of origin of the breed dachshund!

bekannie.rajce.idnes.cz/2016_12_23_-_2017_odjezd_do_novych_domovu/

25.den věku štěňátek - všichni krásně rostou, protože krásně papají od vzorné matky:-)) všichni také už koukají a běhají (můžeme to tak nazvat) a dnes poprvé zkusili jíst s misky... dle očekávání jim to nedělalo větší problém, a to i díky mým pomocníkům, kteří již začali od tohoto víkendu v rámci socializace štěňátek chodit na návštěvu:-)

25.days of puppies age - all puppies are nice growing because they eat from their exemplary mother:-)) all also have been watching and running (we can call it that) and now for the first time tried to eat from bowl ... As expected, it did not make them bigger problem, and also thanks to my assistants, who have started this weekend in socialization of puppies go to visit :-)

Tag 25 des Alters Welpen - sie alle schön wachsen schön, weil sie die vorbildliche Mutter essen:-)) alle wurden auch wir beobachten und läuft (wir es so nennen kann) und nun zum ersten Mal eine Schale zu essen versuchte ... Wie erwartet, hat es nicht ihnen größeres Problem zu machen, und auch dank meiner Assistenten, die an diesem Wochenende begonnen haben, in Sozialisierung der Welpen zu besuchen gehen :-)

Více foto zde/More photos here/Mehr Fotos hier:

bekannie.rajce.idnes.cz/2016_11_25_Prvni_krmeni_z_misky#

12.den věku štěňátek - všichni dosáhli již dvojnásobku porodní hmotnosti (což snad ani nemuselo být, vzhledem k nadprůměrné porodní váze všech:-)) a naše princezna a největší klučík už začínají koukat na svět:-)

12.days of puppies age - all puppies achieved already twice birth weight (which perhaps did not need to be, due to above-average birth weight of all :-)) and our princess and the strongest boys already beginning to look at the world:-)

Tag 12 des Alters Welpen - alle bereits zweimal Geburt erreicht Gewicht (was vielleicht nicht brauchen - aufgrund der überdurchschnittlich Geburtsgewicht) und unsere Prinzessin und die größte Rüde bereits beginnen zu schauen auf die Welt:-)

V období kolem 23.10.2016 jsme měli mít pro nás velmi důležitý "den D", kdy jsme očekávali narození našeho prvního vrhu. Dle všech propočtů odborných publikací a článečků vycházel porodní den = 63. den na sobotu 22. 10. 2016. Musím přiznat, že jsem doufala, že moje holčička nebude příliš spěchat, jelikož jsem se právě tuto sobotu teprve vracela ze služební cesty a neměla možnost si příjezd nijak urychlit (naopak, nakonec mi i kufr doletěl se zpožděním:-))

Holčička na mě počkala bez mrknutí oka, akurát se jí to těhotenské břicho asi natolik líbilo, že si ho rozhodla užít až do 68. dne březosti a tím svou paničku pěkně potrápit (to jsem měla beztak za tu služebku:-)) Nakonec i díky velké pomoci mého kamaráda (jestli si mohu dovolit Tě tak nazvat Honzíku), který mi zajistil pro případ potřeby svého pana veterináře s non-stop službou, vše dopadlo na výbornou.

První štěne jsme sice museli povozit v autě po dlažebních kostkách v Tišnově, kam jsme již vzhledem k pokročilému dní březosti a dlouhému intervalu tlačení fenečky bez výsledku po telefonické konzultaci s "vetem" od Honzíka zamířili ... leč přesto si našlo = našla cestu ven přirozeně (i když prdýlkou napřed). Prvorozená je tedy holka! Pak již šlo vše po návratu domů jak po másle...ani ne za 1,5hodiny začala fenečka znova tlačit a do 20min byl venku krásný kluk a pro mne až nečekaně hned do 30min za ním další! Kluci, stejně jako fenečka, byli v době porodu už pěkní cvalící a mojí holčičce, teď už otřelé matce, vděčí velký dík za tak krásný zážitek, kde ač prvorodička, vše zvládla na výbornou sama a já nemusela vůbec zasahovat. Myslím, že otec štěňátek, o kterém můžete nalézt kompletní informace zde databaze.kchj.cz/detail/0/89641-andy_z_divoke_vody/, může být náležitě hrdý, jelikož se mu 27. 10. 2016 narodila:

"červená" holka - 00:30, 302g, barva červená

"zelený" kluk - 2:36, 295g, barva červená

"modrý" kluk - 3:08, 318g!, barva červená (možná se udrží "s příměsí černé")EN

Around 23. 10. 2016, we expecting very important day to us, "D-Day" = the birth of our first litter. By all calculations based on the specialist publications and papers should be birth day = day 63 on Saturday, 22. 10. 2016. I must admit that I was hoping that my little girl will not rush, because I have just this Saturday returned from a business trip and I had no option a way to expedite the arrival (in fact, finally only my suitcase have a big = one day delay :-))

My "little girl" waited on me without flinching, just right with her pregnancy belly around so pleased that he has decided to take it up to the 68th day of pregnancy, and that tease me (I was there for a business trip anyway :-)) Finally thanks great help of my friend (if you can afford so you call Honzíku), which secured me in case of need your vet with non-stop service, everything went perfectly.

Although the first puppy we had to ride in the car cobblestones in Tišnově where we have due to the advanced days of gestation and a long interval pushing females and without result after a telephone consultation with a "veto" by Honzík headed ... but nonetheless puppy found  way out = naturally (although bum first).Thus, the first-born is a girl! Then it all went after returning home like butter ... in less than 1.5 hours my "girl" started to push again and was out in 20 minutes nice "boy" and me unexpectedly just under 30min for him next! Boys, as well as female, were at the time of birth for quite some fatties and my girl, now an experienced mother, owes great thanks for such a wonderful experience, where although primipara, all managed to perfect myself and I did not interfere at all. I think the father of the puppies, which you can find complete information here databaze.kchj.cz/detail/0/89641-andy_z_divoke_vody/ can be properly proud of, since he was born 27. 10. 2016:

"Red" girl - 00:30, 302 g, red color

"Green" guy - 2:36, 295 g, red color

"Blue" boy - 3:08, 318 g !, the color red (possibly retain a "blended with black")

 

Vážení aneb "jak nám ty prťata rostou", weighing puppies , Wiegen Welpen
(i když slovo prťat zde asi není na místě:-)
  holka (červená)
girls (red)
Hündin (rot)
ZADANÁ/RESERVED
kluk (zelený)
boys (green)
Rüden (grün)
ZADÁN/RESERVED
kluk (modrý)
boys (blue)
Rüden (blau)
ZADÁN/RESERVED
porod (0:30, 2:36, 3:08) 302g 295g 318g
27. 10. 2016, 10:30 305g    307g 326g
28. 10. 2016, 08:00 330g 342g 364g
29. 10. 2016, 09:00 369g 387g 405g
30. 10. 2016, (09:00) 08:00 394g 422g 448g
31. 10. 2016, 19:00 440g 469g 508g
1. 11. 2016, 18:20 473g 502g 538g
2. 11. 2016, 18:00 510g 526g 560g
3. 11. 2016, 19:00 544g 562g 598g
4. 11. 2016, 20:10 592g 612g 644g
5. 11. 2016, 20:20 623g 644g 666g
6. 11. 2016, 18:00 645g 685g 705g
7. 11. 2016, 17:30 682g 726g 739g
8. 11. 2016, 18:45 716g 754g 769g
9. 11. 2016, 18:00 742g 801g 840g
10. 11. 2016, 18:00 771g 850g 883g
11. 11. 2016, 18:00 835g 883g 915g
12. 11. 2016, 16:30 853g 927g 952g
13. 11. 2016, 16:00 875g 970g 1002g
14. 11. 2016, 16:00 935g 1005g 1035g
15. 11. 2016, 16:00 970g 1048g 1070g
16. 11. 2016, 16:00 1020g 1100g 1100g
17. 11. 2016, 16:00 1037g 1131g 1130g
18. 11. 2016, 16:00 1050g 1152g 1150g
19. 11. 2016, 17:00 1070g 1180g 1170g
20. 11. 2016, 16:30 1120g 1240g 1205g
21. 11. 2016, 16:30 1170g 1290g 1290g
4.týdny, 19:00 1302g 1430g 1480g
5.týdnů, 18:30 1620g 1780g 1760g
6.týdnů, 19:00 2080g    2280g 2250g
7.týdnů, 19:00 2300g 2600g 2600g
26. 12. 2016 2700g    3100g již v novém domově