Vrh B

 
VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA JSOU V NOVÝCH DOMOVECH
ALL OURS PUPPIES ARE IN NEW HOMES.   
ALLE WELPEN SIND IN NEUEN HÄUSERN.
Badys - CZ, v domovské CHS; 
Barry - CZ, Žďárec; 
Bandy - CZ, Podomí;
Bradley - SK, Spišská Teplica; tragicky zahynul po d koly auta dne 11.1.2019 :-(
Bony - CZ, Brno;
Bart - CZ, Pstruží;
 
 
6.týden života/6th week of life
A máme za sebou první velkou návštěvu veterináře, včeně cesty autem k němu. Kluci byli tak napůl - v autě mrčel nejvíce Bradley a Badys s Bonym se stále snažili dostat ven z přepravky, aby zjistili kde to jsou a co jde rozkousat:-) Zbytek kluků - Bandy, Barry a Bart v klidu spinkali až k ordinaci. 
V ordinaci jsem byla hodně překvapená chováním všech. Ti co doma nejvíce "křičí", tak byli tady hodní a naopak:-) Každopádně největším hrdinou byl náš "slovák" Bradley a hned po něm nečekaně Bart.
 
EN
And we've had our first big visit to the vet, along the way by car to him. The boys were so half - in car was the most heard Bradley, and Badys with Bony were still trying to get out of the crate to find out where they were and what to bite :-) The rest of the guys - Bandy, Barry and Bart rest sleep to the surgery.
I was very surprised at the behavior of everyone in the surgaery. Those who are most "screaming" at home, so they were good here and again :-) Anyway, the greatest hero was our "slovak" Bradley and Bart's unexpected.
 
And we've had our first big visit to the vet, along the way by car to him. The boys were so half-in Bradley, and Badys and Bony were still trying to get out of the crate to find out where they were and what to bite :-) The rest of the guys - Bandy, Barry and Bart went to the office.
I was very surprised at the behavior of everyone in the office. Those who are most "screaming" at home, so they were good here and again :-) Anyway, the greatest hero was our "slogan" Bradley and Bart's unexpected.
4.týden života/4th week of life
Tak už nám kluci dorostli do věku, kdy jsme je mohli v klidu přestěhovat do psího bydlení. Včera konečně také jejich maminka Annie dovolila naší starší fence Bek, aby se k nim nejen přiblížila, ale také s nimi bydlela v jedné boudě. Pravda, hodně si tím ulehčila péči o těch jejích 6 kluků a přenechala v podstatě veškeré hry na Bek. 
Kluci již také začali dostávat žrádlo z misky a tak už Annie kojí jen zcela minimálně. Také jsme jim dali již obojky pro štěňata a jelikož jsme neměly přesně barvy, došlo k malé změně (proto v tabulce změna v záhlaví, jména zůstala) - Bandy (červený = tmavě hnědá), Bradley (zelená = stříbrná)
 
EN
So, the boys grew up to the age when we could move them to the doghouse. Yesterday, too, their mother Annie allowed our older Bek not only to approach them, but also to live with them in one shed. True, much to ease the care of her six boys and ceded substantially all of the games at Bek.
The boys have already begun to get their food from the bowl, so Annie is only feeding at a minimum. We also gave them puppy collars, and because we did not have exactly the colors, there was a small change (so in the table the change in the header, the names remained) - Bandy (red = dark brown), Bradley (green = silver).
 
3.týden života/3rd week of life
Po delší odmlce, způsobené mou nemocí jsem se dostala k napsání pár čerstvých informací k naším klukům:-) Všichni zdárně prospívají a rostou, v průběhu tří dnů (11-13.dne života) začali koukat na svět a zároveň dosáhli dvojnásobku porodní hmotnosti. Jen jeden z nichch, Bandy (červený), zůstává váhově trochu níže, ale a ni u něj není s přibíráním žádný problém. Má jen prostě radši pohodu a klid a spinkání, než praní se o cecík u maminky:-) V tomto týdnu si již užívají naposledy v teple lidského obydlí a od příštího týdne se již odstěthují do našeho psího pokoje ve stodole, kde budou mít také pořádný prostor na lumpačení (viz video v albu na "rajčeti").
 
 
EN
After a long pause, caused by my illness, I got to write a few fresh information to our guys :-) Everybody has a good time and they are growing up, they have begun to look at the world in the course of three days (11-13 days of life) and at the same time they reached twice the birth weight. Only one of them, Bandy (red), remains a bit lower, but there is no problem with him. He just likes comfort and tranquility and sleeping than fighting his mother's teat :-) They have been enjoying the warmth of the human dwelling for the last time in the warmth of the week, and from next week they are already moving to our dog room in the barn, where they will also have the right space (see video in album "Tomato").
 
 
Narození
V sobotu 24.2.2018 již bylo patrné, že se naše Annie začíná chystat na svůj druhý vrh. Musím uznat, že pro mne to bylo tentokrát celkem "nekonečné" čekání, jelikož mi v porovnání s prvním vrhem přišla prostě "veliká". Termín však byl řádný a tak už mi jen zbývalo vydržet s Annie vzhůru po dobu "předporodní nervozity", kdy si striktně vyžaduje moji nebo manželovu přítomnost, jinak dělá celkem dobrý bungr:-) 
Něco málo po druhé hodině ranní již začalo první skutečné tlačení a ve 3:08 jsme mohli přivítat prvního kluka. Poté si dala trochem pauzičku, přeci jen je to první štěně větší námaha., ale kolem 4:15 začala znova a to už to pak šlo jako po másle. Kluci se na svět podívali v 4:32, 4:55, 5:40 a 5:50. To už s námi byla i moje dcerka Tonička, která ve svých 5.letech byla absolutně úžasná a vůbec ji tato "podívaná" nepřišla nikterak zvláštní nebo snad odpudivá
;-) Po tomto 5.klukovi to vypadalo, že už Annie končí. V klidu si všechny ty svoje chlapi schovala a nechala je sát mlíčko a sama si lehla k odpočinku. My si tedy celá rodina udělali snídaňku (já hlavně mega kafe). Ovšem než jsme ji snědli, koukáme jak Annie vyskočila z porodní bedny a vrhla během chvilky ještě 6.štěně. Já už jen hlásím, že se nebudu ani dívat co je to za pohlaví, že je to přeci jasné... a bylo, další kluk:-))))
 
Všichni kluci jsou tmavého zbarvení, zatím ovšem nejsem schopna říci, zda jsou všichni černopálení nebo je zde i nějaký červený s příměsí černé.
 
EN
 
On Saturday, February 24, 2018 has been evident that our Annie begins to prepare for her second litter. I must admit that for me it was this time a total of "endless" waiting because I compared with the first litter came simply "BIG". But the deadline was right, so I just had to stand up with Annie for "antenatal nervousness" when she strictly requires my or husband's presence, otherwise she does a pretty good husch :-) 
A little after the second hour of the morning the first real pushing started at 3:08 we could welcome the first guy. Then she gave a little pause, after all it is the first puppy greater effort, but around 4:15 started again and that's it then went like clockwork. The guys looked at the world at 4:32, 4:55, 5:40 and 5:50. That was with me also my daughter Tonička, who was absolutely amazing in her 5th years, and this "spectacle" did not come to her strange or perhaps repulsive;-) After this 5th sound, it seemed that Annie was coming to an end. In peace, all of her "boys" hid herself and let them suck the milk, and lay alone to rest. So our family made a breakfast (me mega coffee;-)). But before we ate all, we look at Annie jumping out of the birth box and gave birth goes even sixth puppy. I'm just reporting that I will not even watch what kind of sex is that it's clear ... and it was, another guy :-))))
 
All boys are dark in color, but I can not say if they are all black-and-tan or there is some red with black haar.
 
 
(barevně dle záhlaví bude označen také den, kdy kluci dosáhnou dvojnásobek porodní hmotnosti, velkým písmenem K den, kdy na nás vykouknou)
 
  vážení (g) / weighing / wiegen
1.kluk růžový (pink) Badys 2.kluk oranžový (orange) Barry 3.kluk  tm.hnědá (dark brown) Bandy 4.kluk  stříbrný  (silver) Bradley 5.kluk  modrý  (blue) Bony   6.kluk  béžový (beige) Bart
Narození (3:08; 4:32; 4:55; 5:40; 5:50; 7:06) 256 270 221 272 211 242
25.2.2018, 8:00 1.den 251 267 215 270 210 240
26.2.2018, 7:00 2.den 272 278 224 289 224 274
27.2.2018, 7:00 3.den 292 302 240 311 242 294
28.2.2018, 7:00 4.den 313 325 270 343 270 318
1.3.2018, 6:00 5.den 342 356 290 365 291 346
2.3.2018, 6:30 6.den 360 377 309 409 309 368
3.3.2018, 8:00 1.týden 384 390 331 430 330 387
4.3.2018, 8:00 8.den 405 415 358 451 355 412
5.3.2018, 16:00 9.den 415 453 372 472 380 437
6.3.2018, 7:30 10.den 432 474 379 500 401 452
7.3.2018, 7:00 11.den 458 495 409 510 423  471
8.3.2018, 7:00 12.den 492 K 530 442 543 K 446 506
9.3.2018, 7:00 13.den 512 573 452 561 472 530 K
10.3.2018, 9:40 2.týden 546 603 K 470 K 603 497 K 8570
11.3.2018, 8:30 15.den 603 632 511 652 535 610
13.3.2018, 8:30 17.den 668 694 557 723 608 689
17.3.2018, 15:00 3.týden 859 906 748 911 799 871
24.3.2018, 9:00 4.týden 1120 1174 993 1132 1033 1082
1.4.2018, 10:00 5.týden 1614 1621 1421 1506 1404 1478
7.4.2018, 15:00 6.týden 1970 1994 1722 1757 1747 1778
14.4.2018 7.týden            
21.4.2018 8.týden            

 

  přírustky (g) / weight gains /Gewichtszunahme
1.kluk růžový (pink) Badys 2.kluk oranžový (orange) Barry 3.kluk  tm.hnědá (dark brown) Bandy 4.kluk  stříbrný  (silver) Bradley 5.kluk  modrý  (blue) Bony   6.kluk  béžový (beige) Bart
Narození (3:08; 4:32; 4:55; 5:40; 5:50; 7:06)  
25.2.2018, 8:00 1.den -5 -3 -6 -2 -1 -2
26.2.2018, 7:00 2.den 21 11 9 19 14 34
27.2.2018, 7:00 3.den 20 24 16 22 18 20
28.2.2018, 7:00 4.den 21 23 30 32 28 24
1.3.2018, 6:00 5.den 29 31 20 22 21 28
2.3.2018, 6:30 6.den 18 21 19 44 18 22
3.3.2018, 8:00 1.týden 24 13 22 21 21 21
4.3.2018, 8:00 8.den 21 25 27 21 25 25
5.3.2018, 16:00 9.den 10 38 14 21 25 25
6.3.2018, 7:30 10.den 17 21 7 28 21 15
7.3.2018, 7:00 11.den 26 21 30 10 22 19
8.3.2018, 7:00 12.den 34 35 33 33 23 35
9.3.2018, 7:00 13.den 30 43 10 18 26 24
10.3.2018, 9:40 2.týden 34 30 18 42 25 40
11.3.2018, 8:30 15.den 57 29 41 49 38 40
13.3.2018, 8:30 17.den 65 62 46 71 73 79
17.3.2018, 15:00 3.týden 191 212 191 188 191 182
24.3.2018, 9:00 4.týden 261 268 245 221 234 211
1.4.2018, 10:00 5.týden 494 447 428 374 371 396
7.4.2018, 15:00 6.týden 356 373 301 251 343 300
14.4.2018 7.týden            
21.4.2018 8.týden